วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2550

Constructivism

........เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2550 กลุ่มอาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอกสาขาหลักสูตรและการสอน (กลุ่มเทคโนโลยีการศึกษา)มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เชิญรศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ และคณะมาบรรยายถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ Constructivism ให้ฟังที่ห้องเรียนภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา จากการฟังบรรยายได้รับความรู้ชัดเจน โดยเฉพาะประเด็นเด็กแต่ละคนจะสร้างองค์ความรู้ได้อย่างไร เท่าที่ผ่านมายังรู้แบบมีฉากสลัวๆกั้นอยู่ บัดนี้เหมือนกับอาจารย์มายกฉากออกไปทำให้มองเห็นได้ชัดเจนขึ้น ขอบคุณครับอาจารย์ รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ (ครูผู้มุ่งมั่น บนพื้นฐานประสบการณ์มากมาย)

........ประเด็นความรู้จากสื่อ "ถ้วยกาแฟ" แต่ละคนรับรู้และมีความรู้เกี่ยวกับถ้วยกาแฟแตกต่างกัน บางคนมองในเรื่องรูปร่างรูปทรงหรือองค์ประกอบทางกายภาพ บางคนมองเห็นในประโยชน์ทางธุรกิจกาแฟ บางคนนึกถึงความสัมพันธ์ที่มีต่อถ้วยกาแฟในอดีต ฯลฯ เหล่านี้ล้วนเป็นความรู้ที่แต่ละเก็บสะสมไว้ในตนเองในมองมุมที่ต่างกัน ซึ่งคนคนหนึ่งอาจมองถ้วยกาแฟในหลายมุมมองก็ได้ ดังนั้นหากครูผู้สอนสามารถจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้ต่อการแสดงออกหรือเป็นการกระตุ้นด้วยวิธีอื่นใดที่ให้เด็กนักเรียนถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองรู้หรือมีประสบการณ์ออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผสมผสานกับคนอื่นได้ก็นับว่า เป็นกระบวนการของ Constructivist ได้แล้ว แต่อย่างไรก็ตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบ Constructivist ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกมากผู้ที่สนใจสามารถติดตามศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ได้
.
........หลักการ/แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
........กลุ่มพุทธิปัญญา (cognitiveism) มีความเชื่อว่า การเรียนรู้ที่สมบูรณ์ เกิดจากกระบวนการไตร่ตรอง การคิด(thinking) และการให้เหตุผลของผู้เรียนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเกิดจากสิ่งเร้าและการตอบสนองที่สามารถวัดและสังเกตได้
........กระบวนการคิด เกิดจากปฏิสัมพันธ์ของสิ่งเร้าภายนอก กับสิ่งเร้าภายในคือความรู้ความเข้าใจ หรือกระบวนการรู้คิด (cognitive process) นอกจากนี้กลุ่มพุทธิปัญญายังมีแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ว่า เป็นการได้มา(acquisition)หรือการจัดระเบียบของโครงสร้างทางปัญญา(reorganization of cognitive structure)
โดยผ่านกรบวนการประมวลผลและการเก็บรักษาข้อมุล (Good and Brophy, 1990)
........นักจิตวิทยาคนสำคัญของกลุ่มพุทธิปัญญาได้แก่ เพียเจต์ (Piajet) -ทฤษฎีการพัฒนาทางด้านสติปัญญา, บรูเนอร์ (Bruner) - ทฤษฎีการเรียนรู้โดยการค้นพบ, ออซูเบล (Ausubel) - ทฤษฎีประมวลสารสนเทศ (information processing) และความรู้เกี่ยวกับการคิของตนเอง (Metacognition)

5 ความคิดเห็น:

ศิริพร ปานกลาง กล่าวว่า...

ชื่อ นางสาวศิริพร ปานกลาง

ศิริพร ปานกลาง กล่าวว่า...

สื่อการเรียนการสอนแบบภาพกราฟิก

ศิริพร ปานกลาง กล่าวว่า...

เรื่องที่เกี่ยวกับฉัน ชื่อนางสาวศิริพร ปานกลาง
เรียนเอกคอมพิวเตอร์ศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่อยู่
423/9หมู่ 3ตำบลจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150

ศิริพร ปานกลาง กล่าวว่า...

http://www.siripon000.blogspot.com

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นายอภิรัฐ ไพบูลย์
เอก คอมพิวเตอร์ศึกษา
มาส่งงาน
ตรวจหน่อยนะครับ
napakard.blogspot.com"นภากาศ"