วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2550

หินทรายกับปลายเข็ม

........การให้ความหมายหรือคำนิยามเหตุการณ์หรือสิ่งต่าง ๆ จะช่วยให้เราเรียนรู้และเข้าใจสิ่งนั้นอย่างลึกซึ้งและสามารถถ่ายทอดให้คนอื่นเข้าใจ เห็นภาพ และคล้อยตามไปด้วย การฝึกสังเกตบริบท การคิดวิเคราะห์ การเชื่อมโยง การเปรียบเทียบองค์ประกอบและโครงสร้างเป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยให้เราสามารถตีความเพื่อให้ความหมายหรือคำนิยามกับสิ่งต่างๆ นั้นได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ดังตัวอย่างต่อไปนี้
........1. ไป กับ มา องค์ประกอบสำคัญในการพิจารณาคือ ตำแหน่ง กับ ทิศทาง เช่น ไป คือการเคลื่อนที่ออกจากจุดเริ่มต้น ณตรงนี้มุ่งสู่จุดหมายอื่นที่อยู่ห่างไกล ส่วนคำว่า มา คือการเคลื่อนที่ออกจากจุดเริ่มต้นมุ่งหน้าสู่จุดหมาย ณ ตรงนี้
........2. สูง กับ ลึก องค์ประกอบสำคัญในการพิจารณาคือ ตำแหน่ง กับ ทิศทาง เช่น สูง คือระยะทางจากด้านล่างถึงจุดหมายที่กินพื้นที่ขึ้นไปในอากาศด้านบน ส่วนคำว่า ลึก คือระยะทางจากด้านบนถึงจุดหมายที่กินพื้นที่ลงไปด้านล่างของดินหรือน้ำ
........3. เดิน กับ วิ่ง องค์ประกอบสำคัญในการพิจารณาคือ เวลา กับ การเคลื่อนที่ เช่น วิ่ง คือการเคลื่อนที่ไปทิศทางใดทิศทางหนึ่งด้วยการก้าวขาไปหลาย ๆ ก้าวอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ส่วนคำว่า เดิน คือการเคลื่อนที่ไปทิศทางใดทิศทางหนึ่งด้วยการก้าวขาไปหลายๆ ก้าวอย่างช้าและต่อเนื่อง
ท่านเห็นว่าการฝึกฝนการสังเกต หรือการคิดวิเคราะห์เพื่อการกำหนดคำนิยามหรือการให้ความหมายเช่นตัวอย่างนี้มีประโยชน์หรือไม่อย่างไร ช่วยแสดงความคิดเห็นหรือแก้ไขคำนิยามทั้ง 3 ข้อได้เลยนะครับ

3 ความคิดเห็น:

sirinapaEng กล่าวว่า...

http://sirinapaEng.blogspot.com
นางสาวศิรินภา ศรีเทียวไทย องุ่นคะ

sirinapaEng กล่าวว่า...

http://PloipairinEng.blogspot.com
นางสาว พลอยไพรินทร์ สโมทัย
ชื่อเล่น พลอยค่ะ เอกภาษาอังกฤษค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นายอภิรัฐ ไพบูลย์
เอก คอมพิวเตอร์ศึกษา
มาส่งงาน
ตรวจหน่อยนะครับ
napakard.blogspot.com"นภากาศ"