วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2550

ไฟฉายกับมีดพร้า

........วันนี้ (10 กันยายน 2550) เป็นวิทยากรให้การอบรมครู "การออกแบบและสร้างสื่อการเรียนการสอนสำหรับครูปฐม" ที่จริงหลักสูตรนี้ต้องใช้เวลาถึง4-5วัน แต่บังเอิญผู้จัดมีเวลาให้เพียง 2 วัน เลยต้องรวบรัดตัดตอนเพื่อให้การอบรมบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่สอนก็จะแทรกความรู้และความรู้สึกเพื่อนให้ข้อคิดกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมตลอดเวลา
........อุปกรณ์ที่จำเป็นในการเดินทางในโลกมืดได้แก่ ไฟฉายและมีดพร้า ไฟฉายใช้ในการสาดแสงส่องทางให้มองเห็นทางเดิน ส่วนมีดพร้าใช้เพื่อการแผ้วถางทางเดินให้ลุโล่งปราศจากอุปสรรคขวากหนามใดใด หากขาดอุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งไปการเดินทางในโลกมืดจะเป็นไปอย่างทุลักทุเล
........ไฟฉายกับมีดพร้าเป็นอุปมาอุปมัยในธรรมชาติการเรียนรู้ของมนุษย์ การเรียนรู้ใดๆที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยสมบูรณ์นั้นย่อมประกอบด้วย2ภาคส่วนได้แก่ การเรียนรู้ภาคทฤษฎี กับ การเรียนรู้ภาคปฏิบัติ ภาคทฤษฎีเปรียบเสมือนไฟฉายที่สาดแสงส่องทางให้เรารู้ว่าควรเลือกสิ่งใดสถานการณ์ใดในการปฏิบัติงานหรือการดำเนินชีวิต ส่วนภาคปฏิบัติเปรียบเสมือนมีดพร้าที่ใช้ในการลงมือทำงานตามหลักการหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง บุคคลใดที่มีการเรียนรู้ทั้งสองภาคส่วนนี้อยู่ในตนเองจะช่วยให้การแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตหรือประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในทางตรงกันข้ามการเรียนรู้เพียงด้านใดด้านหนึ่ง เช่น การเรียนรู้เชิงทฤษฎีที่ขาดการเชื่อมโยงกับกระบวนการปฏิบัติหรือผลผลิตอาจก่อให้เกิดปัญหาอันเกิดจากความไม่สัมพันธ์ของทฤษฎีกับปัจจัยอื่นๆในภาคปฏิบัติ ในทำนองเดียวกันการเรียนรู้ในเชิงปฏิบัติที่ขาดพื้นฐานความรู้หรือทฤษฎีเกี่ยวกับงาน นั้นๆ อาจก่อให้เกิดปัญหา ทำให้เสียเวลาในการลองผิดลองถูก ขาดทางเลือกหลากหลายที่สาดส่องทิศทางด้วยทฤษฎี
........ด้วยเหตุนี้การดำเนินชีวิตหรือการเรียนรู้ที่สมบูรณ์จึงควรประกอบด้วยไฟฉายอันเปรียบเสมือนการเรียนรู้ภาคทฤษฎี และมีดพร้าซึ่งเปรียบเสมือนการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ นั่นเอง

6 ความคิดเห็น:

รุ่งโรจน์ ครุฑวงศ์(แห้ว) กล่าวว่า...

เฉกเช่นเดียวกับเด็กตาบอดที่มีไม้เท้าขาวในการนำทางในโลกมืดแต่ยังสามารถที่ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้โดยอาศัยเพื่อนมนุษย์เป็นมีดพร้าในการแผ้วถางทางลองมองในอีกแง่มุมหนึ่งเด็กออทิสติกก็เช่นกันต้องอาศัยครู ผู้ปกครอง ผู้เชี่ยวชาญ ในการดำเนินชีวิตให้อยู่ได้ในสังคม หวังว่าคงมีโอกาสเชิญอาจารย์มาเป็นวิทยากรในการทำสื่อให้กับเด็กออทิสติกนะครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นายอภิรัฐ ไพบูลย์
เอก คอมพิวเตอร์ศึกษา
มาส่งงาน
ตรวจหน่อยนะครับ
"นภากาศ"

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นายอภิรัฐ ไพบูลย์
เอก คอมพิวเตอร์ศึกษา
มาส่งงาน
ตรวจหน่อยนะครับ
napakard.blogspot.com"นภากาศ"

รัตนาพ่อว่าแก้ว กล่าวว่า...

ไฟฉาย+มีดพร้า = คุณธรรม+ความรู้ = คนดี+คนเก่ง

ไม่ว่าคำใดๆ ที่สรรหามา..ผู้คิด..ล้วนคิดอย่างจริงใจ เพื่อหวังให้ผู้อ่าน ผู้ฟัง ผู้ที่บังเอิญผ่านมาได้ยิน นำไปใช้ในโลกของความเป็นจริง หลายคนคุ้นชินกับคำเหล่านี้แต่ไม่คุ้นเคยกับการนำไปใช้สักเท่าไหร่นัก..

Unknown กล่าวว่า...

กำลังพยายามเป็นไฟฉายที่ดี เหมือนที่อาจารย์เคยเป็นแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำได้ดีแค่ไหน

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Hello. This post is likeable, and your blog is very interesting, congratulations :-). I will add in my blogroll =). If possible gives a last there on my blog, it is about the TV de LCD, I hope you enjoy. The address is http://tv-lcd.blogspot.com. A hug.